Algemene voorwaarden – Het Goed

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Het Goed: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn met Het Goed Groep B.V.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Het Goed een Overeenkomst aangaat dan wel iedere natuurlijke of rechtspersoon die overgaat tot aankoop van een Artikel bij Het Goed.  
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Het Goed en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 • Artikel: alle door Het Goed ter verkoop aangeboden goederen.
 • Gunner: de particulier die gebruikte goederen komt brengen.
 • Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van Het Goed

ARTIKEL 2TOEPASSELIJKHEID EN BEKENDMAKING

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop, aanbieding, offerte en Overeenkomst, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, strekkende tot onder meer de verkoop en levering van goederen en diensten, tenzij tussen Het Goed en de Klant anders is overeengekomen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de Overeenkomst wezenlijk beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden.
 3. Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt of onredelijk bezwarend is of zal blijken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het Goed en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
 4. Eventuele Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Het Goed zijn aanvaard.
 5. Het Goed is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden van Het Goed te wijzigen.
 6. Het Goed heeft het recht bepaalde werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst te laten verrichten door derden.
 7. De tekst van de Algemene voorwaarden wordt aan de Klant beschikbaar gesteld door deze zichtbaar bij de kassa in de winkel te presenteren. Tevens zijn de Algemene voorwaarden online beschikbaar op www.hetgoed.nl. Op de kassabon van de aankoop van een Artikel in de kringloopwinkels van Het Goed wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden op www.hetgoed.nl. Bij iedere schriftelijke aanbieding, offerte of Overeenkomst wordt een kopie van de Algemene voorwaarden meegezonden. 

ARTIKEL 3 – VERKOOP ARTIKELEN

 1. Het Goed verkoopt alleen geprijsde Artikelen die in haar kringloopwinkels worden aangeboden.  
 2. Wanneer een Artikel niet is voorzien van een prijs of de prijs staat niet vermeld op de plek in de winkel waar het Artikel door Het Goed is geplaatst, dan wordt de prijs vastgesteld door een leidinggevende van Het Goed. 
 3. Het Goed werkt met vaste prijzen. Over de prijs wordt niet onderhandeld. 
 4. Wanneer er een vermoeden bestaat van een foutief geprijsd Artikel dan zal de kassamedewerker hier melding van maken bij een leidinggevende. Of er sprake is van een foutief geprijsd Artikel is uitsluitend ter beoordeling van de leidinggevende. Het Goed acht zich niet gebonden aan onjuiste prijsvermeldingen of andere onjuiste vermeldingen waarbij redelijkerwijs aangenomen kan worden dat er sprake is van een vergissing.

ARTIKEL 4 – OFFERTES

 1. Alle door Het Goed uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
 2. Het Goed behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
 3. Het Goed is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.
 4. Indien de aanvaarding door de Klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Het Goed daaraan niet gebonden.
 5. Het Goed kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 5 – PRIJS

 1. Alle prijzen van Artikelen luiden in euro en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege opgelegd, maar exclusief eventuele bezorgkosten.
 2. Het Goed heeft het recht de met de Klant overeengekomen prijs te verhogen in verband met het doorberekenen van prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 4. De genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de Klant door Het Goed ontvangen binnen acht dagen nadat de Klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.
 5. Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op prijskaarten en andere mogelijke uitingen van Het Goed binden Het Goed niet. Evenmin is Het Goed gebonden aan verkeerd geplaatste prijsaanduidingen op Artikelen of verkeerd geplaatste Artikelen in de winkel. 

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Aangeboden Artikelen in de kringloopwinkels worden omwille van gemak en veiligheid bij voorkeur met PIN betaald. Contante betaling is ook mogelijk.
 2. De kosten van eventuele bezorging worden vooraf, gelijktijdig met de betaling van de aankoopprijs van een Artikel, afgerekend met Het Goed.
 3. Facturen van Het Goed dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door Het Goed aan te geven wijze. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de Klant terstond opeisbaar en is de Klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.

ARTIKEL 7 – RUILEN

 1. Tenzij expliciet vermeld op het Artikel is ruilen van een Artikel of teruggaaf van geld niet mogelijk. Het Goed verkoopt gebruikte Artikelen. Van de Klant wordt verwacht dat deze de aankoop voor aanschaf goed controleert. 
 2. Voor elektrische apparaten geldt in sommige gevallen een coulance- of garantieregeling. In dat geval staat dat expliciet op het Artikel vermeld.  

ARTIKEL 8 – RESERVEREN

 1. Een Artikel in een kringloopwinkel van Het Goed kan voor een periode van maximaal 2 uur gereserveerd worden. Telefonisch reserveren van een Artikel is niet mogelijk. 
 2. Een Klant kan alleen aanspraak maken op aankoop van een gereserveerd Artikel wanneer deze binnen 2 uur een volledig ingevulde reserveringsbon kan overleggen. De reserveringsbon wordt opgemaakt door een winkelmedewerker van Het Goed bij het aangaan van de reservering. Voor het opmaken van de reserveringsbon dient de Klant volledige NAW gegevens te overleggen. 

ARTIKEL 9 – LEVERING

 1. Artikelen kunnen tegen betaling bij de Klant aan huis bezorgd worden binnen ons bezorgingsgebied.
 2. Bij het bezorgen van Artikelen worden de Artikelen afgeleverd direct voor de voordeur op de begane grond, mits bereikbaar met tilhulpmiddelen. Bij hoogbouw wordt alleen op een verdieping afgeleverd als er een werkende lift aanwezig is die voldoende volume heeft voor het te bezorgen Artikel. Ook in dit geval wordt afgeleverd direct voor de voordeur, mits bereikbaar met tilhulpmiddelen.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant voorafgaand aan de aankoop te bepalen of een Artikel qua afmetingen bij de eigen woning naar binnen gebracht kan worden. 
 4. Indien het bezorgen van zware Artikelen vereist dat hulpmiddelen gebruikt moeten worden, dan wordt dit alleen gedaan als het pad of de weg naar de voordeur begaanbaar is voor deze hulpmiddelen.
 5. Het is medewerkers van Het Goed niet toegestaan Artikelen bij de woning van de Klant naar binnen te brengen. Als blijkt dat de Klant op het moment van bezorgen niet in de gelegenheid is om de Artikelen zelf naar binnen te brengen dan kunnen de medewerkers de aankoop weer mee retour nemen. De Klant kan dan een nieuwe bezorgafspraak inplannen. Bij een tweede bezorging worden opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht.
 6. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van de afstand tussen de Het Goed kringloopwinkel waar de aankoop is gedaan en het afleveradres. De tarieven zijn verkrijgbaar bij de kassa van Het Goed. 
 7. De Artikelen en de bezorgkosten dienen voor aflevering betaald te zijn bij de kassa van de Het Goed kringloopwinkel. 
 8. Bij bezorgen aan huis van gedemonteerde Artikelen, dient men zelf de Artikelen te monteren. 
 9. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele aansluiting van geleverde Artikelen. 
 10. Indien men niet thuis is op het afgesproken dagdeel bij het afleveren van de Artikelen, worden er bij een tweede bezorging opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht.
 11. Indien hier een afspraak voor is gemaakt dan kan Het Goed na het bezorgen overbodige huisraad mee retour nemen. Ook in combinatie met het mee retour nemen van overbodige huisraad wordt de vergoeding voor het bezorgen in rekening gebracht.
 12. Is voor de levering van goederen of diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Het Goed derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het Goed dient daarbij een redelijke termijn geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

ARTIKEL 10 – VERVOER EN OPSLAG AANKOOP

 1. Na het afrekenen bij de kassa gaat het eigendom van een Artikel over van Het Goed op de Klant. De Klant is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het vervoer van de aankoop en het plaatsen van het artikel in of op het eigen vervoermiddel. 
 2. Indien een medewerker van Het Goed, op verzoek van de Klant, helpt bij het vervoeren van de aankoop of het plaatsen van het Artikel in of op het vervoermiddel van de Klant, dan is dit voor eigen risico van de Klant. Het Goed kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan vervoermiddel of Artikelen.
 3. Wanneer een Klant een aankoop niet direct kan meenemen dan kan de aankoop maximaal   3 weken (21 dagen) worden opgeslagen bij Het Goed. 
 4. De eerste week wordt er geen vergoeding voor de opslag in rekening gebracht. Na één week wordt er een vergoeding van € 5,- per dag in rekening gebracht. 
 5. Voor een te bezorgen Artikel geldt de opslagvergoeding vanaf de voor Het Goed eerst mogelijke bezorgdatum na de eerste vergoedingsvrije week. 
 6. Bij het afspreken van opslag dient de opslagvergoeding direct bij aankoop van een Artikel te worden voldaan. Er wordt een opslagbon opgemaakt door een winkelmedewerker van Het Goed. Voor het opmaken van de bon dient de Klant volledige NAW gegevens te overleggen. 
 7. Gekochte Artikelen dienen binnen 3 weken opgehaald te zijn. Artikelen die langer blijven staan vervallen na deze periode automatisch aan Het Goed. Dit geldt ook wanneer de Klant Het Goed niet de mogelijkheid biedt de aankoop binnen 3 weken na de aankoopdatum op een door de Klant opgegeven adres te bezorgen. Het Artikel zal dan opnieuw te koop worden aangeboden in de winkel van Het Goed. Er vindt geen restitutie plaats van het aankoopbedrag.
 8. Bij het ophalen van Artikelen moeten de kassabon en de opslagbon worden overlegd.

ARTIKEL 11 – INSPECTIE EN SCHADECLAIM

 1. Artikelen in de winkels van Het Goed worden verkocht in de staat waarin ze op dat moment verkeren. Van de Klant mag verwacht worden dat deze de aankoop voor aanschaf goed controleert. De eigen beoordeling van het Artikel door de Klant voorafgaand aan de aankoop is van doorslaggevend belang. Het Goed verkoopt gebruikte Artikelen. De historie van een gebruikt Artikel is bij ons niet bekend. Het is Het Goed niet bekend hoe lang of hoe intensief de aangeboden Artikelen door de vorige eigenaar(s) zijn gebruikt. Het Goed kan derhalve geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van het product.
 2. De Klant kan uiterlijk binnen 5 werkdagen gebreken en/of schade aan het aangekochte Artikel aan Het Goed melden.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het Goed is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken. Met name voor elektronische apparaten en gastoestellen is het dringende advies dat de Klant voorafgaand aan ingebruikname, de technische staat zo zorgvuldig mogelijk onderzoekt en voor zover van toepassing laat controleren en aansluiten door een erkende installateur.
 2. Het Goed is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Klant tijdens diens aanwezigheid op het terrein van Het Goed.  
 3. Indien een medewerker van Het Goed, op verzoek van de Klant, helpt bij het vervoeren van de aankoop of bij het plaatsen van het Artikel in of op het vervoermiddel van de Klant, dan is dit voor risico van de Klant. Het Goed kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan vervoermiddel of Artikelen.
 4. Het Goed is slechts aansprakelijk voor schade die door een medewerker van Het Goed is toegebracht aan de woning van een Klant, indien het veroorzaken van de schade toerekenbaar is aan Het Goed en de schade onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, door de Klant per e-mail wordt gemeld bij Het Goed. 
 5. De Klant zal Het Goed alle noodzakelijke medewerking verlenen voor een onderzoek naar de opgetreden schade. 
 6. Als Het Goed op grond van de coulance/garantievoorwaarden aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is Het Goed uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en beperkt tot het aankoopbedrag van het desbetreffende Artikel. Het Goed sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot indirecte schade uit. 
 7. De omvang van enige aansprakelijkheid van Het Goed is in alle overige gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval dekking geeft.  
 8. Door de Klant veroorzaakte schade aan eigendommen van Het Goed worden verhaald op de Klant. In het geval van minderjarigen zijn de wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk. 

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

 1. Als Het Goed door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de koop ontbonden. 
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Het Goed heeft de Klant geen recht op enige (schade) vergoeding. 
 3. Onder overmacht van Het Goed wordt verstaan elke van de wil van Het Goed onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Het Goed kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, maar is niet beperkt tot: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van Het Goed en/of bij eigen of het door derden verzorgd transport. 

ARTIKEL 14 – COULANCE EN GARANTIE

 1. Het Goed geeft geen garantie op Artikelen tenzij expliciet op het Artikel vermeld. Het Goed verkoopt gebruikte Artikelen. De historie van een gebruikt Artikel is niet bekend. Derhalve kan Het Goed geen 100% goede werking garanderen op een verkocht Artikel.
 2. Voor elektrische apparaten geldt bij Het Goed een coulanceregeling. Alle elektrische apparaten zijn werkend getest (tenzij anders aangegeven). Mocht een apparaat het onverhoopt niet doen dan kan een Klant binnen een termijn van 5 winkeldagen na aankoop een beroep doen op de coulanceregeling. Voor alle overige Artikelen geldt deze coulanceregeling niet.  
 3. Coulance wordt alleen verleend op vertoon van het aankoopbewijs. De coulance wordt verleend in de vorm van reparatie van het Artikel of het omruilen van het Artikel voor een vergelijkbaar product. 
 4. Het Goed verkoopt in haar kringloopwinkels geregeld witgoed dat is gecontroleerd en gerepareerd door een externe partner. Voor deze witgoed geldt meestal een garantieregeling. Deze apparaten zijn herkenbaar aan een sticker van de betreffende firma. Een eventuele garantieperiode staat vermeld op de sticker. In het geval van gebreken wordt door de betreffende firma beoordeeld of er sprake is van garantie en zo nodig wordt het apparaat door hen gerepareerd. Blijkt reparatie niet mogelijk dan bepalen Het Goed en haar externe partner samen of het apparaat vervangen wordt door een vergelijkbaar Artikel of dat de koopsom in contanten wordt gerestitueerd. De garantie is alleen geldig wanneer het apparaat voorzien is van een onbeschadigde garantiesticker en op vertoon van het aankoopbewijs. De garantie op deze apparaten geldt alleen wanneer deze vervoerd zijn door Het Goed. De garantie vervalt wanneer een mankement is ontstaan door verkeerd gebruik of verkeerd vervoer.
 5. De Klant dient aan te tonen dat het Artikel binnen de coulance/garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de coulance/garantie geldt.
 6. De coulance/garantie vervalt indien Artikelen door de Klant zijn doorverkocht aan een derde.
 7. De coulance/garantie vervalt als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik of als blijkt dat er aan de apparaten is gesleuteld.

ARTIKEL 15 – BESCHERMING PERSOONS- EN/OF BEDRIJFSGEGEVENS

 1. Het Goed voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 2. De door de Klant verstrekte gegevens worden door Het Goed uitsluitend gebruikt wanneer dat noodzakelijk is voor de levering van goederen en/of diensten. Voor meer informatie: https://hetgoed.nl/privacyverklaring/

ARTIKEL 16 – HUISREGELS 

 1. Klanten van Het Goed worden te allen tijde geacht de aanwijzingen en instructies van de daartoe aangestelde winkelmedewerkers op te volgen. Dit is in het belang van de algemene orde en veiligheid van winkelmedewerkers, Klanten en iedereen die zich in en om de winkel begeeft. Het is de plicht van Het Goed om de orde in en rondom onze winkels te waarborgen: verleen daarom medewerking aan verzoeken van onze winkelmedewerkers. Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven, hebben wij het recht u de toegang tot de winkel, dan wel het terrein dat zich rondom de winkel bevindt, te ontzeggen, dan wel u de winkel of het terrein eromheen uit te begeleiden.
 2. Het Goed kan een Klant een winkelontzegging opleggen wanneer hij/zij de huisregels niet naleeft.
 3. Klanten worden geacht bij te dragen aan een prettig winkelklimaat en daarom hinder en overlast te voorkomen.
 4. (Huis)dieren zijn in onze winkels niet toegestaan. Vanzelfsprekend vormen blindengeleidehonden en/of hulphonden hier een uitzondering op.
 5. Het is Klanten niet toegestaan om zonder toestemming andere ruimtes dan de voor de verkoop van onze producten ingerichte “verkoopvloer” te betreden.
 6. Roken is in de winkels niet toegestaan.
 7. Kinderen dienen in de winkel te worden vergezeld door minimaal een volwassene. De verantwoordelijkheid voor het kind berust bij de volwassene. De volwassene is aansprakelijk voor schade aan eigendommen en Artikelen van Het Goed toegebracht door het kind.
 8. Het Goed behoudt zich het recht voor om bij verdenking van diefstal tassen, jassen en andere kleding van de Klant te controleren. In geval van diefstal wordt zonder uitzondering de politie ingelicht.
 9. Het Goed doet altijd aangifte bij de politie in de volgende gevallen:
 • bij winkeldiefstal
 • als medewerkers worden bedreigd en/of lastig gevallen
 • er vals geld wordt uitgegeven
 • er sprake is van huisvredebreuk
 1. Het Goed legt iedere winkeldief een civielrechtelijke boete op van thans € 181,- voor het oponthoud en de overlast. Tevens krijgt iedere winkeldief een winkelverbod van minimaal 6 maanden.
 2. Het controleren van geld op echtheidskenmerken behoort tot de procedure van Het Goed. Biljetten hoger dan € 100 worden in onze winkels niet geaccepteerd.
 3. Contante betalingen worden bij Het Goed afgerond op € 0,05.
 4. Extra geld pinnen bij de kassa is niet toegestaan.
 5. Geld wisselen is niet mogelijk bij Het Goed, onze winkelmedewerkers zijn daar niet toe bevoegd.
 6. Wanneer onze huisregels niet worden nageleefd, kan Het Goed haar Klanten een  winkelontzegging opleggen, voor de duur van maximaal 12 maanden.
 7. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de verantwoordelijke leidinggevende wat hem/haar goeddunkt.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

 1. Op de Overeenkomst tussen Het Goed en de Klant en deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ARTIKEL 18 – VERZUIM / ONTBINDING

 1. Het Goed blijft eigenaar van het verkochte Artikel zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
 2. Indien de Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden voortvloeit, is de Klant zonder ingebrekestelling direct in verzuim. Het Goed is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de Klant gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat door de Klant aan zijn verplichtingen is voldaan, dan wel de Overeenkomst en de direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Het Goed tot enige (schade)vergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan Het Goed toekomende rechten.
 3. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is de Klant verplicht tot vergoeding van de door Het Goed gemaakte kosten.
 4. Is de Klant in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien Het Goed aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 19 – INKOOP

 1. Wanneer een Gunner gebruikte goederen ter inname aanbiedt aan Het Goed, dan is dat een aanbod aan Het Goed om de betreffende goederen, die Gunner in bezit heeft en waarover hij rechtmatig mag beschikken, te kopen. Het door de Gunner aldus aanbieden van de gebruikte goederen betekent dat hij voornemens is om de door Het Goed aan de Gunner verschuldigde koopsom aan Het Goed te schenken.
 2. Als de door Gunner aangeboden gebruikte goederen door Het Goed worden aanvaard komt een overeenkomst van koop en verkoop tot stand, waarbij de Gunner verklaart dat ten aanzien van de levering van die gebruikte goederen aan hem, hij geen recht heeft gehad of geëffectueerd op teruggaaf of aftrek van omzetbelasting.
 3. De in lid 2 bedoelde koopovereenkomst komt tot stand voor een koopprijs die wordt gebaseerd op de door Het Goed op de dag van levering gehanteerde inkoopprijzen en/of op basis van individuele waardering van de goederen door Het Goed. De koopprijs is direct opeisbaar.
 4. Het Goed heeft steeds het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, totdat de koopsom is betaald overeenkomstig lid 5 en lid 6 hierna.
 5. Na totstandkoming van de koopovereenkomst en vaststelling van de koopsom, schenkt Gunner hetzelfde bedrag aan Het Goed, waarmee Het Goed een direct opeisbare vordering op de Gunner krijgt. Gunner erkent dat deze verbintenis direct opeisbaar is en dat deze beantwoordt aan de vordering die hij heeft op Het Goed uit hoofde van voldoening van de koopsom voor de gebruikte goederen.
 6. Betaling van de koopsom geschiedt doordat Het Goed de verschuldigde koopsom verrekent (artikel 6:127 ev.) met haar vordering tot hetzelfde bedrag op de Gunner.
 7. Door de goederen aldus aan Het Goed te leveren verklaart Gunner na levering (ook: afgifte) van de gebruikte goederen niets meer van Het Goed te vorderen te hebben en verklaart Het Goed op haar beurt niets meer van Gunner te vorderen te hebben, zijn beide partijen volledig gekweten en zijn de wederzijdse verbintenissen door verrekening volledig teniet gegaan.

ARTIKEL 20 – KLACHTEN

 1. Het Goed beschikt over een klachtenprocedure. Klachten kunnen gemeld worden via:

Het Goed.nl/klachtenprocedure. Het Goed verplicht zich de klacht in behandeling te nemen en zo spoedig mogelijk tot een voor partijen bevredigende oplossing te komen. 

ARTIKEL 21 – SLOTBEPALING

 1. Over mogelijke uitzonderingen op deze Algemene voorwaarden en in gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien beslist het management van Het Goed.